A LELEMÉNYES TESTVÉREK (ÜZBÉG MESE)

Élt egyszer egy szegény ember a három fiával. Gyakran mondogatta nekik:

– Gyermekeim! Nekünk nincs jószágunk, aranyunk, se egyéb vagyonunk. Másféle kincset gyűjtsetek magatoknak: igyekezzetek minél többet tudni, minél több dolgot megérteni. Nagy csorda  helyett leleményesség, arany helyett, tiszta ész legyen a kincsetek. Ha ezt megszerzitek, mindenütt boldogultok, és nem lesztek szegényebbek másoknál.

Telt-múlt az idő – egy napon meghalt az apa. A testvérek összegyűltek tanácskozni, és hosszas tanácskozás után, végül így döntöttek:

– Nincs itt semmi keresnivalónk többé. Menjünk el inkább világot látni. Elszegődtünk valahol pásztornak vagy béresnek; nem pusztulunk éhen!

Összeszedték a cókmókjukat, és útnak indultak. Kopár völgyeken haladtak át, magas hegyeket másztak meg. Sokáig mentek – negyven álló napig. Minden elemózsiájuk elfogyott már, el is fáradtak, de útjuknak még mindig nem látszott a vége. Pihentek egyet a testvérek, aztán tovább indultak. Végül fákat vette észre a távolban, tornyokat, házakat: nagyváros terült el előttük. Megörültek a testvérek, szaporábban szedték a lábukat.

– No – mondták –, a rossz mögöttünk van, most már csupa jó vár ránk.

A város közelében a legidősebbik testvér hirtelen megállt, lenézett a földre, és azt mondta:

– Nemrég ment erre egy nagy teve.

Alighogy továbbmentek, a középső testvér jól megnézte az út két szélét, és így szólt:

– Az a teve félszemű volt.

Néhány lépés után a kisebbik testvér szólalt meg:

– A teve hátán egy asszony ült meg egy kisgyerek.

– Úgy van! – mondta a legidősebbik meg a középső.

A három testvér ránézett, és megkérdezte tőle:

– Keresed, ami elveszett?

A lovas megfékezte a lovát.

– Azt bizony! – felelte.

– Teve veszett el? – kérdezte a középső testvér.

– Teve.

– Nagy?

– Nagy!

– A tevéd a bal szemére vak volt, igaz-e? – kérdezte a legkisebbik.

– Úgy van, a bal szemére vak volt.

– És egy asszony meg egy kisgyerek ült a hátán, igaz-e? – kérdezte továbbá a legfiatalabb.

A lovas gyanakodva méregette a testvéreket, aztán így szólt:

– Hát nálatok van a tevém? Mondjátok meg, hová rejtettétek?

– Színét se láttuk a tevédnek! – felelték neki a testvérek.

– Ha nem láttátok, honnan tudtok róla mindent? – kérdezte a lovas.

– Nyitva tartjuk a szemünket, úgy találtuk ki mindezt. Siess arrafelé, ott megtalálod a tevédet – felelték a testvérek.

– Dehogy megyek arra! – mondta a teve gazdája. – A teve nálatok van, adjátok vissza!

– Nem is láttuk a tevédet! – kiáltották a testvérek.

A lovas azonban nem hallgatott rájuk. Kirántotta a szablyáját, megsuhintotta, és ráparancsolt a testvérekre, hogy induljanak előtte. Egyenesen az ország padisahjának  palotája elé hajtotta a három testvért.

A lovas a poroszlókra bízta a vándorokat, maga pedig a padisahhoz ment, és azt mondta neki:

– A hegyekbe tereltem a jószágomat, a feleségem meg a kisfiam pedig egy nagy, félszemű teve hátán kísért. Lemaradtak, eltévedtek, nyomuk veszett. Keresésükre indultam, és találkoztam három vándorral. Ezek a vándorok lophatták el a tevét, a feleségemet meg a kisfiamat pedig biztosan megölték.

A padisah végighallgatta, aztán megkérdezte:

– Honnan tudod ezt?

– A vándorok maguk mondták, hogy a teve nagy volt, fél szemére vak, s hogy egy asszony meg egy kisgyerek ült a hátán.

A padisah gondolkodott egy darabig, aztán így szólt:

– Ha te magad semmit sem mondtál nekik, ők pedig mindent tudnak a tevéről, akkor bizonyosan náluk van a teve. Vezesd ide a tolvajokat!

A teve gazdája kiment, és bevezette a három testvért.

– Halljátok, tolvajok! – kiáltott rájuk fenyegetően a padisah. – Hova rejtettétek ennek az embernek a tevéjét? Feleljetek!

– Nem vagyunk tolvajok, és színét sem láttuk a tevéjének – felelték a testvérek.

– A teve gazdája semmit sem kérdezett tőletek – mondta a padisah –, magatok mondtátok el neki apróra, milyen volt a teve. Hogy mertek most mégis tagadni?

– Ó, padisah – felelték a testvérek –, nincs ebben semmi csodálatos! Gyermekkorunk óta megszoktuk, hogy nyitott szemmel járjunk, mindent észrevegyünk, és megmagyarázzunk. Azért tudtunk minden a tevéről anélkül, hogy találkoztunk volna vele.

Elnevette magát a sah, és megkérdezte:

– Lehet-e mindent tudni valamiről, amit sohasem láttunk?

– Lehet bizony – felelték a testvérek.

– Mindjárt kiderül, igazat mondtatok-e.

A padisah behívatta a vezírjét , és a fülébe súgott valamit.

A vezír kisietett a palotából, és csakhamar visszatért két szolgával, akik egy nagy ládát cipeltek be két teherhordó rúdon. A szolgák vigyázva letették a ládát az ajtó elé, hogy a padisah jól láthassa, aztán félreálltak. A testvérek messziről figyelték, honnan hozták a szolgák a ládát, hogyan cipelték be, hogyan tették le a földre.

– No, tolvajok, találjátok ki, mi van ebben a ládában! – szólt a padisah.

A legidősebb testvér így szólt:

– Ó, padisah, mondtuk már, hogy nem vagyunk tolvajok. Valami kicsi és gömbölyű van ebben a ládában.

– Gránátalma – tette hozzá a középső.

– Nem nagyon érett – mondta a legkisebbik.

– Hozzátok ide azt a ládát! – kiáltotta a padisah.

A szolgák odavitték elébe a ládát. A padisah felnyitotta és belenézett. Csakugyan! Egy félig érett gránátalma volt a ládában. Az ámuló sah kivette a gránátalmát, és megmutatta udvari embereinek. Aztán az elveszett teve gazdájához fordult, és így szólt.

– Nem, ezek az emberek, nem tolvajok! Valóban nagyon leleményes emberek. Eredj, és keresd másutt a tevédet!

A padisah udvarában mindenki elámult a testvérek éles szemén és leleményességén. De a legjobban maga a padisah csodálkozott. Mindenféle jó falatot hozatott, és megvendégelte a testvéreket.

– Semmi vád nem illethet benneteket – mondta. – Mehettek, ahova akartok. De előbb mondjátok el rendre: honnan tudtátok, hogy ez az ember elvesztette a tevéjét, s hogyan tudtatok mindent arról a tevéről?

A legidősebb testvér így felelt:

– Nagy nyomokat láttam a porban, s ebből kitaláltam, hogy nagy teve ment előttünk, ezért sejtettem, hogy ez az ember, aki utolért bennünket, és ide-oda tekinget, a tevét keresi.

– Jól van – mondta a padisah. – Hát azt melyikőtök mondta, hogy a teve vak volt a bal szemére?

Felállt a középső testvér:

– Azt én mondtam!

– Ugyan honnan tudtad, hogy a teve vak volt a bal szemére? Hiszen az nem hagyhatott nyomot a porban!

– Azt abból találtam ki, hogy az út jobb szélérő legelte a füvet, a bal szélén növő fűhöz pedig hozzá se nyúlt – felelte a középső testvér.

– Ez is igaz – mondta a sah. – Hát azt melyikőtök találta ki, hogy a teve hátán egy asszony meg egy kisgyerek ült?

– Azt én – mondta a legkisebbik. – Észrevettem egy helyen, hogy ott a teve letérdelt, s a térde nyoma mellett, a homokban, ott maradt egy puha női csizma nyoma. A kisebb nyomokból pedig láttam, hogy az asszonynál gyermek is volt.

– Ügyesen kitaláltátok! – mondta a padisah. – De hogy tudtátok meg azt, hogy egy félig érett gránátalma van a ládában? Ez már fel nem foghatom!

– A ládát két szolga hozta be – kezdte a legnagyobbik testvér –, de látszott, hogy a láda nem nehéz. Amikor letették a földre, hallottam, hogy valami kisebb gömbölyű tárgy gurul át benne egyik oldalról a másikra.

A középső testvér így folytatta:

– Én meg azt gondoltam: a ládát a kertből hozták, kicsi, gömbölyű valami van benne, ez nem lehet már, csak gránátalma. Hiszen csupa gránátalmafa nő a palotád körül!

– Igaz! – mondta a sah.

Aztán a legkisebbhez fordult, és megkérdezte tőle:

– De honnan találtad ki, hogy nem érett még a gránátalma?

– Most abban az évszakban vagyunk – felelte az –, amikor még zöldek a gránátalmák. Erről magad is meggyőződhetsz!

Azzal a nyitott ablakhoz vezette a padisahot.

A padisah kinézett az ablakon, és meglátta kertjében a gránátalmafákat, amelyek tele voltak éretlen gyümölccsel.

Nem győzte csodálni a három testvér éles szemét és leleményességét. Felkiáltott:

– Pénznek, jószágnak szűkében vagytok, de éles eszetek majd gazdaggá tesz benneteket!

 

IN: Bajzáth Mária (vál.) (2014): Így megyek az iskolába. Kolibri Kiadó, Budapest. pp. 131-136.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása