Projekt címe: A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok kárpát-medencei kutatása a Hajdúsámsoni Református Egyházközség és a Családpedagógiai Egyesület együttműködésében
Pályázati azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00048
Főpályázó: HAJDÚSÁMSONI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Konzorciumi partner: CSALÁDPEDAGÓGIAI EGYESÜLET
Támogatás összege: 49 994 310 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt várható fizikai befejezése: 2020.08.30.

A támogatást igénylő HAJDÚSÁMSONI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG településén Hajdúsámson 14.125 fős lakosságából 3700 fő reformátusnak vallja magát, ezzel a legnagyobb és meghatározó vallási közösség a településen. Az egyházközség eddig is jelentős humán missziós tevékenységet fejtett ki, ezzel eltérve egy átlagos egyházközség feladataitól.

A gyülekezet kiemelten fontosnak tartja a gyermekek hitoktatását, abból a célból, hogy a fiatalok a aktívan tudjanak bekapcsolódni a gyülekezeti életbe, emellett Az egyházközség szociális alapellátást is működtet. 158 főt bevonva az ellátásba 60 fő idős nappali ellátásában és 98 fő részesül házi segítségnyújtásban. Országos tapasztalat, hogy az önkormányzati és állami szociális ellátórendszer nagyon leterhelt és leginkább a legfontosabb és égető feladatokkal tud csak foglalkozni kapacitás hiányában. Így Az alapellátás működtetése olyan jelentős felhalmozott tapasztalatot jelent, amelyet jelen projekt keretében, konzorciumi partnerünk és külföldi partnereink tapasztalataival közösen további kutatásra érdemesnek találunk, eredményeinket, jó gyakorlatainkat hasznosnak tartjuk terjeszteni a humán szolgáltatásokban tevékenykedők körében. Az egyházközség kiemelt missziós feladatának tartja a családok védelmét és egyben tartását.

KONZORCIUMI PARTNERÜNKNEK, A CSALÁDPEDAGÓGIAI EGYESÜLETNEK országos szervezetként LEGFŐBB CÉLJA A CSALÁD, MINT TÁRSADALMI ALAPEGYSÉG ÉLETBEN TARTÁSA, hiszen a 21. századi társadalmi és gazdasági változások ezt az egységet érintették a legkedvezőtlenebb módon. Az Egyesület célja a családi élet iránti elhivatottság hirdetése. Úgy gondoljuk, soha ennyire nem volt még igény arra, hogy a család alapvető jelentése megerősödjön. Az Egyesületnek több éves tapasztalata van a téma kutatásában, pedagógus kollégák és hallgatók számára a gyermeket körülvevő család komplex megismerési lehetőségeinek, családszociológiai, családterápiás módszereinek gyakorlati alkalmazásában. A Családpedagógiai Egyesület létrejötte óta számos konferenciát, szakmai fórumot szervezett, ahol a családokat érintő legaktuálisabb kérdések kerültek napirendre. A konferenciák a családpedagógiai szakmai térben olyan találkozási alkalmakat teremtenek, amelyek a szakmai-tudományos munícióbővítést biztosítják, és az interdiszciplináris megközelítés érdekében a szakemberek számára is társas környezetet biztosítanak. Továbbá a két vagy többnyelvű családok nyelvhasználatáról, a modern államok családtámogatási szerepvállalásának formáiról, a hazai és európai gyermekszegénységről, hátrányos helyzetű és roma származású gyermekek családi nevelését kiegészítő intézményes nevelés kihívásairól és lehetőségeiről. Ezáltal a családokkal kapcsolatos kutatások eredményei, különös tekintettel a tapasztalatok gyakorlati alkalmazásának lehetőségére, a szélesebb szakmai közönség számára is hozzáférhetővé válnak és bővíti a téma szakirodalmi kínálatát.

Jelen projektünkben a családokat közvetlenül érintő témák mentén valósítunk meg kutatásokat, valamint működünk együtt külföldi partnereinkkel. A projekt alapja A TRADICIONÁLIS CSALÁDI SZEREPEK MEGTARTÁSA MELLETT A MAI CSALÁD KAPCSOLATAINAK, SZEREPÉNEK, FUNKCIÓINAK A MEGERŐSÍTÉSE kell, hogy legyen. A pályázatban hangsúlyos szerepet kap a tudományos, a civil és az egyházi családbarát szférák összefogása. A pályázat során MEGVALÓSULÓ PROGRAMOKBAN KIEMELTEN FONTOS A GENERÁCIÓK KÖZTI KAPCSOLAT ERŐSÍTÉSE. Ezt a célkitűzést a pályázat kiírásában szereplő címhez igazodva (A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje Transznacionális együttműködések) az anyaországi és külhoni jó gyakorlatok megismerése, megismertetése workshop-ok, konferenciák, kiadványok keretében, családokat segítő szakembereknek szervezett tréningek által kívánjuk elérni.

Célunk, hogy betekintést kapjunk a család-óvoda partneri kapcsolattartására és együttműködési lehetőségeire és a mai családokat megismerő különféle lehetőségekre. A projekt közvetlenül érinti azokat a lokális és globális társadalmi és kulturális változásokat, amelyek ma körülveszik a családokat. Az érintett szakemberek számára előadásokat, tréningeket szervezzünk a szülők nevelési stílusa és a gyermekek családból való kimenekülésének összefüggéseiről, lehetséges preventív intézkedésekről különös hangsúllyal a roma kötődésű családokkal és gyermekekkel való bánásmódra, a családok nevelési sajátosságaira, szerepeire. Valljuk, hogy az így megismert és összegyűjtött jó gyakorlatok és tartalmak hiánypótló információt jelentenek az érintett szakemberek számára. Reményeink szerint A Családi közösségek összetartását és erősítését szolgáló, a témát lelki és hitéleti oldalról megközelítő egyházi szervezet valamint a témát a tudomány felől megközelítő egyesület hasznos és a jövő számára felhasználható projektet tud megvalósítani. A felvázolt célok teljes mértékben illeszkednek a felhívás céljaihoz, valamint a releváns szakpolitikák célkitűzéseihez.